Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikle Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Bu haber 03 Ocak 2019 - 21:43 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Bilindiği üzere 31.12.2018 Tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısında “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik çerçevesinde, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde sektörümüzü ilgilendiren önemli/öncelikli düzenlemeler ise aşağıdaki gibidir;

 • C2 yetki belgesinin L2 yetki belgesi ile değişimi için bir önceki Yönetmelik hükümleri ile 31.12.2018 tarihine kadar tanınan süre 30/06/2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR. Belge ücreti fark hesaplamasında, mülga Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgeleri için 2017 yılı geçerli ücret tablosunda belirlenen ücretlerin iki katı ücret dikkate alınarak değişim işlemi sonuçlandırılabilecektir.
 • Yönetmeliğin, Sayısal takograf verilerinin üçer aylık dönemlerde arşivlenme ve aylık olarak kart otoritesine gönderme zorunluluğu 01.01.2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
 • Yönetmeliğin 40 numaralı ve “Yetki Belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri” maddesine yeni bir hüküm eklenmiştir. Buna göre; “C2, C3, K1, K3, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri yapacakları taşımalarda yükü verenlerin G, H veya taşıma işleri organizatörü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunup bulunmadıklarını sorgulamakla yükümlüdürler.
 • L1, L2 veya M2 yetki belgelerinden herhangi birisine sahip olanların, R türü yetki belgesi almak için Bakanlığa müracaat etmeleri halinde, talep edilen yetki belgesi için 14 üncü ve 15 inci maddelerde belirlenmiş şartları sağlamaları kaydıyla, düzenlenecek yetki belgesinin ücretinde bir defaya mahsus olmak üzere %50 indirim uygulanacaktır.
 • Yetki belgesi sahipleri; arıza, kaza ve benzeri hallerde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerindeki kayıtlı taşıtı, değişikliğin gerçekleştiği andan itibaren 24 saat içerisinde elektronik olarak Bakanlığa bildirmeleri kaydıyla,” kullanılabilecektir.Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri
  MADDE 40 –
  (15) Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli Araç
  Tesciline İlişkin Geçici Belgesi olan ve taşıma yapmamaları kaydıyla, trafiğe
  çıkan taşıtlar hariç olmak üzere, taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu
  Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz. Bu fıkraya aykırı
  hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
  ikinci cümlesinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.
  Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri
  MADDE 40 –
  (15) “Araç tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 5 işgününü aşmayan
  ve taşıma yapılmayan” taşıtlar hariç olmak üzere, taşıt belgesine
  kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde
  kullanılamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
  birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.
  EK: “(50) C2, C3, K1, K3, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri
  yapacakları taşımalarda yükü verenlerin G, H veya taşıma işleri
  organizatörü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunup
  bulunmadıklarını sorgulamakla yükümlüdürler.”
  Madde 40 – Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri
  (31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan
  ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal
  takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer
  aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir
  defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu
  fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.
  EK:
  “Takograf uygulamasına ilişkin geçiş hükümleri
  GEÇİCİ MADDE 9– (1) 40 ıncı maddenin otuz birinci
  fıkrası 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz.”
  Belge ücretleri – MADDE 73
  (4) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenmiş, geçerli ve iptal durumuna
  gelmemiş yetki belgesine sahip gerçek veya tüzel kişilerden, R türü yetki
  belgesi olanların, L1, L2 veya M2 yetki belgelerinden herhangi birisini almak
  için veya L1, L2 veya M2 yetki belgelerinden herhangi birisine sahip olanların,
  R türü yetki belgesi almak için Bakanlığa müracaat etmeleri halinde, talep
  edilen yetki belgesi için 14 üncü ve 15 inci maddelerde belirlenmiş şartları
  Belge ücretleri – MADDE 73
  (4) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenmiş, geçerli ve iptal durumuna
  gelmemiş yetki belgesine sahip gerçek veya tüzel kişilerden, taşıma işleri
  organizatörü veya R türü yetki belgesi olanların, L1, L2 veya M2 yetki
  belgelerinden herhangi birisini almak için veya L1, L2 veya M2 yetki
  belgelerinden herhangi birisine sahip olanların, R türü yetki belgesi almak için
  Bakanlığa müracaat etmeleri halinde, talep edilen yetki belgesi için 14 üncü
  sağlamaları kaydıyla, düzenlenecek yetki belgesinin ücretinde bir defaya
  mahsus olmak üzere %50 indirim uygulanır.
  ve 15 inci maddelerde belirlenmiş şartları sağlamaları kaydıyla, düzenlenecek
  yetki belgesinin ücretinde bir defaya mahsus olmak üzere %50 indirim
  uygulanır.
  Yaptırım, şube ve belgelere ilişkin geçiş hükümleri
  GEÇİCİ MADDE 1 –
  (3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce adlarına C2 veya
  N2 yetki belgesi düzenlenmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin, C2 yetki
  belgesini L2 yetki belgesiyle, N2 yetki belgesini L1 yetki belgesiyle bu
  Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde değiştirilmesini talep etmeleri
  halinde; değiştirilecek yetki belgesi ücreti bakımından 31/12/2018 tarihine
  kadar uygulanmak üzere, mülga Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki
  belgeleri için 2017 yılı geçerli ücret tablosunda belirlenen ücretlerin iki katı
  ücret dikkate alınarak değişim işlemi sonuçlandırılır.
  Yaptırım, şube ve belgelere ilişkin geçiş hükümleri
  GEÇİCİ MADDE 1 –
  “(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce adlarına C2 veya N2
  yetki belgesi düzenlenmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin, C2 yetki belgesini
  L2 yetki belgesiyle, N2 yetki belgesini L1 yetki belgesiyle bu Yönetmeliğin
  20 nci maddesi çerçevesinde değiştirilmesini talep etmeleri halinde;
  değiştirilecek yetki belgesi ücreti bakımından 30/6/2019 tarihine kadar
  uygulanmak üzere, mülga Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgeleri için
  2017 yılı geçerli ücret tablosunda belirlenen ücretlerin iki katı ücret dikkate
  alınarak değişim işlemi sonuçlandırılır.”
  Tanımlar MADDE 4 –
  ıı) Mesleki saygınlık: Genel olarak ticari alanda ve mesleğin icrası ile
  ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, karayolu taşımacılık
  faaliyetlerinin icrası ile ilgili kurallara uygun davranmayı ve faaliyet
  göstermeyi; kişisel olarak ise kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik,
  uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, hırsızlık,
  rüşvet suçları ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
  ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına
  giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamayı,
  vv) Sözleşmeli taşıt: Yetki belgesi sahibinin kendi unvan ve
  sorumluluğu altında çalıştırmak üzere, noterden veya E-Devlet kanalıyla
  yapılmış sözleşmeyle temin ettiği başkasına ait taşıtı veya 21/11/2012 tarihli
  ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
  kapsamında yetki belgesi sahibinin doğrudan kiracı olarak tarafı olduğu bir
  finansal kiralama sözleşmesi yoluyla temin ettiği taşıtı,
  Tanımlar MADDE 4 –
  ıı) Mesleki saygınlık: Genel olarak ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili
  konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin
  icrası ile ilgili kurallara uygun davranmayı ve faaliyet göstermeyi; kişisel
  olarak ise kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, uyuşturucu ve silah
  kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ve
  12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007
  tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren
  suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olmamayı,
  vv) Sözleşmeli taşıt: Yetki belgesi sahibinin kendi unvan ve
  sorumluluğu altında çalıştırmak üzere, noterden veya E-Devlet kanalıyla
  yapılmış sözleşmeyle temin ettiği başkasına ait taşıtı veya 21/11/2012 tarihli
  ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
  kapsamında yetki belgesi sahibinin doğrudan kiracı olarak tarafı olduğu bir
  finansal kiralama sözleşmesi “veya uzun süreli kiralama sözleşmesi” yoluyla
  temin ettiği taşıtı,
  Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları – MADDE 14
  (16) Bu maddede istenilen fiziki yer ve mekan şartlarının sağlandığına dair,
  ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş işyeri açma ve çalıştırma
  ruhsatı ile Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğünce düzenlenmiş uygunluk
  denetim tutanağının bulunması ve söz konusu şartın, yetki belgesi
  sahiplerinin adres değişikliği dâhil olmak üzere faaliyetleri süresince
  sağlanması zorunludur.
  Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları – MADDE 14
  “(16) G, L, M, N ve T türü yetki belgeleri için bu maddede istenilen fiziki yer
  ve mekan şartlarının sağlandığına dair Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğünce
  düzenlenmiş uygunluk denetim tutanağının bulunması ve söz konusu şartın,
  yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dâhil olmak üzere faaliyetleri
  süresince sağlanması zorunludur.
  Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller
  MADDE 30 – (1) Yetki belgesi sahipleri; yapacakları taşımacılık
  faaliyetlerinde sadece kendi taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanırlar. Bu
  fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının
  (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.
  (2) Aşağıdaki istisnai hallerde, birinci fıkradaki hüküm uygulanmaz.
  Buna göre;
  a) Yetki belgesi sahipleri; taşıma başladıktan sonra gerçekleşen arıza,
  kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer
  yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları, Bakanlığa 7
  iş günü içinde yazılı olarak bildirmek kaydıyla,
  b) Pay sahipliği bakımından hisselerinin asgari % 51’i aynı gerçek veya
  tüzel kişilere ait olan tüzel kişilerin uluslararası eşya taşımacılığı yetki
  belgelerinin eki taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar; Bakanlıktan önceden
  izin alınmak suretiyle bunlar arasında müştereken,
  c) Yetki belgesi sahipleri; 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi
  kapsamına giren yabancı plakalı römork ve yarı römorkların çekilmesinde
  yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtları,
  ç) Eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yetki belgesi alan
  firmalar, yurtiçinde yapacakları taşımalarda, her türlü sorumlulukları
  üstlenmeleri kaydıyla, başka firmalar adına düzenlenen yetki belgesi eki taşıt
  belgesinde kayıtlı bulunan yarı römork veya römorkları,
  Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller
  MADDE 30 –
  “a) Yetki belgesi sahipleri; taşıma başladıktan sonra gerçekleşen arıza,
  kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer
  yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtları, değişikliğin
  gerçekleştiği andan itibaren 24 saat içerisinde elektronik olarak Bakanlığa
  bildirmeleri kaydıyla,”
  d) Adlarına M2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir R1 veya
  R2 yetki belgesine sahip olmaları halinde, yalnızca kargo tasnif ve aktarma
  merkezi arasında yapacakları taşımalarda, başka firmalar adına düzenlenen
  K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,
  kullanabilirler. Bu fıkranın, (a) bendine uymayan yetki belgesi
  sahiplerine 5 uyarma, (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 5
  uyarma, (d) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.
  MADDE 31 – (1) Araçlarda yapılan tadilatların, Araçların İmal, Tadil ve
  Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş
  olması zorunludur.
  (2) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda
  yakıt deposu bulundurulamaz.
  (3) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda soğutma
  tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu haricinde yakıt deposu
  bulundurulamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma
  verilir.
  (4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun
  tespiti halinde yetki belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden
  re’sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun
  hale getirildikten sonra, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine yeniden
  ilave ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün
  geçmedikçe ilave işlemi yapılmaz.
  MADDE 31 – (1) Araçlarda yapılan tadilatların, Araçların İmal, Tadil ve
  Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş
  olması zorunludur.
  (2) numaralı alt hüküm Yürürlükten kaldırılmıştır.
  (3) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda soğutma
  tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu haricinde yakıt deposu
  bulundurulamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma
  verilir.
  (4) Birinci ve üçüncü fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti
  halinde yetki belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen
  düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale
  getirildikten sonra, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine yeniden ilave
  ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün
  geçmedikçe ilave işlemi yapılmaz.
  Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
  MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan
  şoförlerin;
  a) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip
  olmaları,
  b) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
  c) 66 yaşından gün almamış olmaları,
  ç) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın
  öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
  Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
  MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan
  şoförlerin;
  a) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip
  olmaları,
  b) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
  c) 66 yaşından gün almamış olmaları,
  ç) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın
  öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
  d) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından
  dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,
  e) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı
  olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş
  yılda bir almaları,
  şarttır. Ancak, adlarına C1 veya K2 yetki belgesi düzenlenmiş gerçek
  kişilerin, yetki belgesi eki taşıt belgesinde sadece 1 adet kamyonet cinsi
  taşıtın kayıtlı bulunması ve bu taşıtı yetki belgesi sahibinin kullanması
  halinde, bu yetki belgesi sahiplerinden mesleki yeterlilik belgesi aranmaz.
  (2) Birinci fıkranın (a) bendine aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun
  26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen miktarda idari para
  cezası uygulanır.
  d) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından
  dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,
  e) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı
  olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş
  yılda bir almaları,
  şarttır. Ancak, adlarına C1 veya K2 yetki belgesi düzenlenmiş gerçek
  kişilerin, yetki belgesi eki taşıt belgesinde sadece 1 adet kamyonet cinsi
  taşıtın kayıtlı bulunması ve bu taşıtı yetki belgesi sahibinin kullanması
  halinde, bu yetki belgesi sahiplerinden mesleki yeterlilik belgesi aranmaz.
  (2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve/veya (e) bendine aykırı hareket
  eden şoförlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde
  belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.
  EK:
  “Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi
  GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî
  Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin
  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren R türü yetki belgeleriyle ilgili;
  a) Yeni belge düzenlenmez.
  b) Düzenlenmiş olanlar yenilenmez.
  (2) Bu madde kapsamındaki faaliyetler Taşıma İşleri Organizatörlüğü
  Yönetmeliğine göre değerlendirilir.”