CELSINEO –SoğukZincirTaşımacılığındaYeniDönem

Bu haber 20 Mart 2019 - 13:27 'de eklendi ve kez görüntülendi.

CELSINEO –SoğukZincirTaşımacılığındaYeniDönem

Krone veLiebherr, frigorifikaraçlardakullanılansoğutucuünitelerinüretimi, satışı, satışsonrasıfaaliyetleriveürüngeliştirmeçalışmalarıiçinişbirliğianlaşmasınavardıklarınıaçıkladı. Krone veLiebherrfirmalarınınyenisoğutucuünitemarkası CELSINEO, Almanya’nın Stuttgart kentinde 50’den fazlauluslararası basın mensubunaözeldüzenlenenetkinlikle ilk defakamuoyunatanıtıldı.

  • Bu ortaklıkLiebherr’insoğutuculardakiuzmanlığıyla, Krone’ninuzunyıllardırüretimvesatışınıgerçekleştirdiğifrigorifiktreylerdekiustalığınıbirleştiriyor.
  • Uluslararasıçaptabenzersizbirteknolojiyesahipolacakbuyeniünite, soğukzincirtaşımalarındaenüstdüzeysıcaklıkkontrolünümümkünkılarken, verimlilikvetasarrufkavramlarınıenönplanaçıkartıyor.

İkifirmanınimzaladığıanlaşmakapsamındaLiebherr, CELSINEO markasoğutucuünitelerinüretimvear&gefaaliyetleriniyürütmektensorumluolacak. Krone isekullanıcılarınafrigorifikaraçlarını CELSINEO markasoğutucuünitelerlebütünbirpakethalindesunacak.Soğukzincirtaşımacılığındadevrimibaşlatan CELSINEO markasoğutucuünitelerinbakımveonarımlarıKrone’ninAvrupagenelindekitümservislerindegerçekleştirilebilecek. Krone &Liebherrortaklığı, tümkullanıcılaraenüstdüzeydefaydasağlamayaveverimliliğimaksimumaçıkartmayaodaklanmışdurumda.

Kolaycaölçülebilirperformansı, modülerlikveyedekliliközellikleriylesoğukzincirtaşımacılığındadevriminbaşlangıcı:

  • Birbirindenbağımsızüçfarklısoğutucumodül
  • Birçokteksıcaklıkuygulamasıiçintekbirsoğutucuünite
  • Kullanımkolaylığı
  • Yetkiliservislereerişimkolaylığı

Defrost esnasındasıcaklıkkaybınıortadankaldıranyeniteknolojisyile CELSINEO, yükleriçin her zaman en ideal sıcaklığısağlamagarantisiveriyor. Üçfarklısoğutucu module sahipolanbuyeniünitedemodüllerdenbiri defrost modunageçtiğindediğerikimodül ideal sıcaklığıkorumakiçindevreyegiriyor. Böylece, taşımaesnasındaarzuedilmeyensıcaklıkkaybıriskleriortadankalkmışoluyor.

Krone &Liebherrortaklığınınyenimarkası CELSINEO için “TekDuraktaServis” prensibi:

  • Hem soğutucuünitenin hem de treylerinaynıservisnoktasındabakımveonarımıgerçekleştirilecek
  • Bu servisnoktalarında, CELSINEO ünitelerinüretimdekidizaynıgereğiözelteknisyenihtiyacıolmayacak, tümbakımveonarımişlemleriparçabazlıgerçekleştirilebilecek
  • Krone’nintümSatışSonrasıServisAğı, CELSINEO sertifikasıalacak

Liebherr Genel Müdürü Josef Gropper, etkinlikesnasında basın mensuplarınaverdiğidemecindetamamendevrimyaratacakbirürüniçinyolaçıktıklarınıbelirterek, “Piyasadakigelişimpotansiyelinindüşüklüğüyepyenibirsoğutucuünitekonseptininyaratılmasıihtiyacınıbizleregösteriyordu. Sadecebugünündeğil, aynızamandageleceğin de taleplerinikarşılayacakyeniünitemizinkullanımveerişimkolaylığıylafarkyaratacağınainanıyorum.” dedi.

Soğukzincirtaşımacılığındakigelenekseleylemtarzınaköklübirdeğişiklikgetirdiklerinidilegetiren Krone Grubu Genel Müdürü Bernard Krone, “Soğukzincirtaşımacılığındayenibiryolaihtiyaçvardı.Yeniliğinvedevriminadı CELSINEO.Liebherrfirmasıylabirliktebumarkaya Krone değerlerinikatmayaodaklanacağız.Uluslararasıpiyasalardakullanıcılarımızıntümihtiyaçvetaleplerinikarşılamakistiyoruz.Bu nedenleyoğunluğunuarttırdığımız Krone SatışSonrasıServisağımıza CELSINEO markasını da dahilediyoruz.Kullanıcılarımızınişyapmakolaylığınınciddiderecedeartacağınainanıyorum.” şeklindekonuştu.